مهناز زمانیان

مهناز زمانیان

رئیس اداره پژوهش
82883512
ZAMAN_MA@modares.ac.ir
محمدسعید محمودی

محمدسعید محمودی

رئیس امور اداری
82884963
mahmoudi@modares.ac.ir
عاطفه مرزبان

عاطفه مرزبان

رئیس اداره آموزش
82883515
a.marzban@modares.ac.ir
آمنه  اقلیدی
آمنه اقلیدی

کارشناس خدمات پژوهشی

82883512
فاطمه حافظ ملکی
فاطمه حافظ ملکی

کارشناس اداره امور آموزشی

82883515
hafez@modares.ac.ir
زهرا خوئینی‌ها
زهرا خوئینی‌ها

کارشناس مجله

82884950
khoiniha@modares.ac.ir
سعید صادقی
سعید صادقی

کارشناس آزمایشگاه خاک و پی

82883932
s.saeid@modares.ac.ir
خاطره علیزاده
خاطره علیزاده

مسوول دفتر

82884914-15
k.alizadeh@modares.ac.ir
ندا غیاثی
ندا غیاثی

کارشناس امور هیأت علمی

82884979
n.ghiasi@modares.ac.ir
سیدمصطفی قرشی
سیدمصطفی قرشی

کارشناس آزمایشگاه راه و ترابری

82883965
gharashi.m@modares.ac.ir
سیدسعید مریخ طبع عالی

کارشناس واحد سمعی و بصری

82883329
merrikh@modares.ac.ir
میرشریف موسوی یوشانلوئی
میرشریف موسوی یوشانلوئی

کارشناس آزمایشگاه مهندسی سازه و زلزله

82884315
ms.mousavi@modares.ac.ir
محسن مهدیلو
محسن مهدیلو

کارشناس مسوول آزمایشگاه سازه‌های هیدرولیکی

82883984
m.mahdiloo@modares.ac.ir