ردیف عنوان گروه آموزشی کارشناس تلفن
1 هیدرولیک مهندسی آب محسن مهدیلو 82883984
2 سازه‌های هیدرولیکی و دریایی سازه‌های هیدرولیکی محسن مهدیلو 82884379
3 آزمایشگاه سازه و زلزله مهندسی سازه میرشریف موسوی 82884315
4 مهندسی راه و ترابری راه و ترابری سید مصطفی قرشی 82883965
5 مهندسی محیط زیست مهندسی محیط زیست ندارد 4340-3545
6 مهندسی خاک و پی خاک و پی سعید صادقی 82883932
7 آزمایشگاه حمل‌ونقل برنامه‌ریزی حمل و نقل ندارد 82883993
8 سازه و زلزله مهندسی زلزله میرشریف موسوی 82884315
9 آزمایشگاه سازه‌های هیدرولیکی و دریایی سازه‌های دریایی محسن مهدیلو 82884379