فرم‌های آموزشی

عنوان گروه کاربری تعداد دریافت
فرم شماره 2: سمینار ارشد کارشناسی ارشد 150
فرم شماره 1: فرم مجوز دفاع مشترک 135
فرم شماره 3: سمینار دکترا دکتری 56
فرم شماره 4: تقاضانامه تبدیل شیوه تحصیلی مشترک 32
فرم شماره 5: تعیین استاد راهنمای رساله دکترا دکتری 25

فرم‌های پژوهشی

عنوان گروه کاربری تعداد دریافت
فرم شماره 2: شیوه‌نامه تدوین رساله و پایان‌نامه مشترک 783
فرم شماره 4: طرح تحقیق (پروپزال) پایان نامه کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد 331
فرم شماره 18: درخواست درج اطلاعات دفاعیه مشترک 260
فرم شماره 8: طرح تحقیق (پروپزال) رساله دکتری دکتری 226
فرم شماره 5: فرم تایید مقاله توسط استاد راهنما مشترک 184
فرم شماره 17: فرم تسویه حساب با دانشکده و اداره پژوهش مشترک 177
فرم شماره 5: ارائه گزارش شفاهی پایان نامه کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد 161
فرم شماره 9: دفاع از موضوع پیشنهادی رساله دکتری دکتری 138
فرم شماره 15: فرم بررسی رساله و پایان نامه برای صدورمجوز تکثیر پس از دفاع مشترک 128
فرم شماره 6: برگه صورتجلسه سمینار شش ماهه دکتری 122
فرم شماره 5: درخواست برگزاری جلسه پیش دفاع دکتری 99
فرم شماره 7: صورتجلسه پیش دفاع رساله دکتری دکتری 90
فرم شماره 3: فرم بررسی رساله و پایان نامه برای صدورمجوز دفاع - مربوط به اداره پژوهش مشترک 87
فرم شماره 1: آمادگی دفاع از رساله دکتری دکتری 86
فرم شماره 4: فرم بررسی رساله و پایان نامه برای صدور مجوز دفاع - پیوست الف و ب مشترک 82
فرم شماره 12: فرم صورتجلسه مشترک 71
فرم شماره 19: مجوز شروع به کار دانشجو مشترک 53
فرم شماره 14: فرم هزینه کرد  مشترک 50
فرم شماره 3: تقاضای تعیین/ حذف استاد مشاور رساله دکتری دکتری 47
فرم شماره 2: تقاضای تعیین/حذف استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد 47
فرم شماره 8: فرم استفاده از امکانات آزمایشگاهی بین دانشکده‌ای مشترک 44
فرم شماره 10: صورت ریز هزینه های مصرفی مشترک 42
فرم شماره 3: تقاضای تغییر عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد 38
فرم شماره 16: فرم انتخاب پایان نامه/ رساله برتر دانشجویی مشترک 33
فرم شماره 13: راهنمای هزینه کرد مشترک 26
فرم شماره 1: تقاضای تعیین/حذف استاد راهنمای دوم پایان نامه کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد 26
فرم شماره 4: تقاضای تغییرعنوان رساله دکتری دکتری 23
فرم شماره 2: تقاضای تعیین/ حذف استاد راهنمای دوم رساله دکتری دکتری 23
فرم شماره 6: دستورالعمل شرکت در همایش ها / کارگاههای دانشجویان (جدید بهمن 93) مشترک 15
فرم شماره 11: فرم قرارداد مشترک 14
فرم شماره 9: فرم پرسشنامه ایمنی آزمایشگاه‌ مشترک 12
فرم شماره 11: فرم گزارش علمی از شرکت در مجمع علمی بین‌المللی خارج از کشور دکتری 11
فرم شماره 10: مشخصات دانشجویان ایرانی جهت ارائه مقاله در مجامع علمی به خارج از کشور دکتری 11
فرم شماره 7: برگه درخواست انجام آزمایش با میکروسکوپ الکترونی مشترک 8
فرم‌های اداری و مالی
عنوان گروه کاربری تعداد دریافت