# عنوان گروه آموزشی مقطع فهرست دروس
1 مهندسی عمران – مهندسی آب و سازه های هیدرولیكی مهندسی آب دکتری
2 مهندسی عمران- سازه مهندسی سازه دکتری
3 مهندسی عمران- مهندسی محیط زیست مهندسی محیط زیست دکتری
4 مهندسی عمران- راه و ترابری راه و ترابری دکتری
5 مهندسی عمران –حمل و نقل برنامه‌ریزی حمل و نقل دکتری
6 مهندسی عمران- زلزله مهندسی زلزله دکتری
7 مهندسی عمران - مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی سازه‌های دریایی دکتری
8 مهندسی و مدیریت منابع آب مهندسی آب دکتری
9 مهندسی عمران - سازه مهندسی سازه کارشناسی ارشد
10 مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی مهندسی آب کارشناسی ارشد
11 مهندسی عمران - مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی سازه‌های دریایی کارشناسی ارشد
12 مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست مهندسی محیط زیست کارشناسی ارشد
13 مهندسی عمران - راه و ترابری راه و ترابری کارشناسی ارشد
14 مهندسی عمران - حمل و نقل راه و ترابری کارشناسی ارشد
15 مهندسی عمران - زلزله مهندسی زلزله کارشناسی ارشد
16 مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت منابع آب مهندسی آب کارشناسی ارشد
17 خاک و پی خاک و پی کارشناسی ارشد
18 خاک و پی خاک و پی دکتری