دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست

 

گروه های آموزشی

برنامه ریزی حمل و نقل

خاک و پی

راه و ترابری

سازه های دریایی

سازه های هیدرولیکی

مهندسی آب

مهندسی پل

مهندسی زلزله

مهندسی سازه

مهندسی محیط زیست

 

معاون پژوهشی و فناوری

اداره امور پژوهشی

کتابخانه

 

معاون آموزشی

اداره امور آموزش و دانشجویی

 

معاون اداری و مالی

واحد مالی

واحد امور اداری