حوزه ریاست


 
ریاست دانشکده


مسعود سلطانی محمدی
معاون پژوهشی


شریف شاه بیک
معاون آموزشی


نادر مختارانی

مدیران گروه‌ها


مهندسی محيط زيست


بیتا آیتی
سازه‌های هیدرولیکی


حسن اکبری
سازه‌های دریایی


حسن اکبری
مهندسی سازه


عباسعلی تسنیمی
مهندسی زلزله


عباسعلی تسنیمی
برنامه‌ریزی حمل و نقل


محمود صفارزاده
راه و ترابری


امیر کاووسی
خاک و پی


علی اکبر گلشنی
مهندسي آب


فرزین نصیری صالح