متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان نامه: خانم شیما زادگان خواجه: مهندسي پليمريزاسيون

خلاصه خبر: تاثیر اصلاح شیمیایی کیتوسان پیوند¬خورده روی نانو¬ذرات گرافن اکسایدی بر پراکنش نانو ذرات در محیط های الکترولیتی حاوی کاتیون های کلسیم

 • عنوان: تاثیر اصلاح شیمیایی کیتوسان پیوند¬خورده روی نانو¬ذرات گرافن اکسایدی بر پراکنش نانو¬ذرات در محیط¬های الکترولیتی حاوی کاتیون¬های کلسیم
 • ارائه‌کننده: شیما زادگان خواجه
 • استاد راهنما: دكترعلیرضا شریف
 • استاد ناظر داخلی اول: دکتر مهدی عبدالهی
 • استاد ناظر داخلی دوم: -
 • استاد ناظر خارجی اول: دکتر مسعود جمشیدی (دانشگاه علم و صنعت)
 • استاد ناظر خارجی دوم: -
 • استاد مشاور اول: دكتر اصغر حبیب نژاد کورائیم
 • استاد مشاور دوم: -
 • نماینده تحصیلات تکمیلی: -
 • مکان: اتاق شورا 351
 • تاریخ: 2/4/1398
 • ساعت: 13:30

چکیدهبهره¬مندی کامل از خواص نانوورقه¬های گرافن اکساید (GO) در نانوکامپوزیت¬های سیمانی، مستلزم پراکنش و پایداری خوب این نانوورقه¬ها در محیط قلیائی سیمانی است. از طرف دیگر، نانوورقه¬های GO به شدت در محیط¬های قلیایی مثل بسترهای سیمانی مستعد تجمع و کلوخه¬ای شدن هستند. در این کار تحقیقاتی، پایداری GO از طریق پیوندزنی کیتوسان فسفوریل¬دار بر آن، در محیط¬های قلیائی حاوی یون¬های دو ظرفیتی Ca2+ مورد مطالعه قرار گرفت. بدین منظور، ابتدا کیتوسان بوسیله¬ی فسفر پنتوکسید و در حضور متان-سولفونیک اسید، فسفوریل¬دار شد. سپس، با برقراری پیوند میان گروه¬های کربوکسیلیک اسید گرافن اکساید و گروه¬های آمینی کیتوسان فسفوریل¬دار، فرآیند پیوندزنی کیتوسان فسفوریل¬دار بر گرافن اکساید انجام شد. نمونه¬های پیوند زده شده بوسیله¬ی آزمون¬های FTIR، XRD و TGA مورد شناسایی و تأئید قرار گرفت. در مرحله بعد، سوسپانسیون¬هایی از نانوورقه¬های گرافن اکساید و گرافن اکساید اصلاح شده در محیط قلیایی سیمانی و شبیه سازی شده (Pore solution) تهیه و سینتیک رسوب نانوذرات در آن¬ها با آزمون¬های چشمی و UV-visible بررسی شد. نتایج بدست آمده نشان داد، نمونه¬ی گرافن اکساید پیوند خورده با کیتوسان فسفوریل¬دار (GOPCS)، پایداری نسبی بیشتری نسبت به گرافن اکساید خالص و گرافن اکساید پیوند خورده با کیتوسان اولیه نشان می¬دهد. این پایداری بیشتر را می¬توان به اثر گروه¬های فسفوریل در جذب کاتیون¬های کلسیم و ممانعت از پل¬زدگی بین ذرات توسط این کاتیون¬ها نسبت داد. از طرف دیگر، نتایج حاصل از آزمون پتانسیل زتا نشان داد که هر دو نمونه گرافن اکساید اصلاح نشده و گرافن اکساید پیوند خورده با کیتوسان فسفوریل¬دار، در محلول¬ قلیایی KOH، از پایداری خوبی برخوردار هستند. این یافته، فرضیه قبلی مبنی بر این¬که سازوکار اصلی پایداری بالاتر GOPCS، جذب بیشتر کاتیون¬های کلسیم می¬باشد را تأئید می¬کند. نهایتاً، با استفاده از آزمون¬های میز جریان و مینی اسلامپ، تأثیر گرافن اکساید پیوند خورده با کیتوسان فسفوریل¬دار بر کارایی ملات سیمانی مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج بدست آمده، ملات سیمانی حاوی گرافن اکساید پیوند خورده با کیتوسان فسفوریل¬دار، کارایی و روان¬پذیری بهتری در مقایسه با نمونه حاوی گرافن اکساید نشان داد.
کلمات کلیدیگرافن اکساید، گرافن اکساید پیوند خورده با کیتوسان فسفوریل¬دار، محیط قلیایی سیمانی، پایداری.

29 خرداد 1398 / تعداد نمایش : 424