ارتباط با ما


 

آدرس


دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی شیمی
114-14115

تلفن


82883517

دورنگار


82884931

ایمیل


chem.eng@modares.ac.ir

وب سایت


cheme.modares.ac.ir