ساختار سازمانی


 

مهندسی شیمی

 

گروه های آموزشی

فرآیند

مهندسی نفت

مهندسی شیمی-زیست پزشکی

مهندسی پلیمر

فرآیندهای پلیمریزاسیون

مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی

 

معاون پژوهشی و فناوری

اداره امور پژوهشی

کتابخانه

 

معاون آموزشی

اداره امور آموزش و دانشجویی

 

معاون اداری و مالی

واحد مالی

اداره امور اداری