حوزه ریاست


 
ریاست دانشکده


مهدی رزاقی کاشانی
معاون پژوهشی و فناوری


احمدرضا بهرامیان
معاون آموزشی


فریبا گنجی

مدیران گروه‌ها


فرآیندهای پلیمریزاسیون


علیرضا شریف
مهندسی پلیمر


علیرضا شریف
مهندسی نفت-مخازن هیدروکربوری


سعید صادق نژاد
فرآیند


رامین کریم زاده
مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی


سمیره هاشمی نجف آبادی
مهندسی شیمی - زیست پزشکی


سمیره هاشمی نجف آبادی