عاطفه اسکافی ثابت

عاطفه اسکافی ثابت

رئیس اداره آموزش
82884766
aeskafi@modares.ac.ir
امیر تقی پور

امیر تقی پور

رئیس امور اداری
82884751
taghipoor@modares.ac.ir
وفا رفیعی لطف آبادی

وفا رفیعی لطف آبادی

رئیس اداره پژوهش
82884725
v.rafiee@modares.ac.ir
فاطمه اخلاصی آزاد

مسئول دفتر دانشکده

82884717
f.ekhlasi@modares.ac.ir
ناهید بازیار

كارشناس رایانه

82884742
n.baziar@modares.ac.ir
زهره جعفری كلهر
زهره جعفری كلهر

كارشناس آزمایشگاه بیوشیمی

82884485
zohreh.jafari@modares.ac.ir
خدیجه خرمی شاد

كارشناس مسئول آزمایشگاه

82883463
khoramishad@modares.ac.ir
طاهره خطیبی

كارشناس ارتقا، جذب، پایه

t.khatibi@modares.ac.ir
هلن دیداری

كارشناس مسئول آزمایشگاه ژنتیك

82884753
didari@modares.ac.ir
 سامان سهیلی
سامان سهیلی

كارشناس آزمایشگاه

82883487
s.soheili@modares.ac.ir
 آتوسا صحاف زاده
آتوسا صحاف زاده

كارشناس خدمات پژوهشی

82884721
a.sahafzadeh@modares.ac.ir
زهرا فضل زرندی

كارشناس مسئول آزمایشگاه بیوفیزیك

82884710
z.zarandi@modares.ac.ir
اشرف منتظری

متصدی اموردفتری

82884457
a.montazeri@modares.ac.ir
نگار ندافی سمنانی

كارشناس آزمایشگاه بیوفیزیك

naddafi@modares.ac.ir
خدیجه نیك زادكنجین
خدیجه نیك زادكنجین

کارشناس

82884459
k.nikzad@modares.ac.ir
سحر نیك نژادی

مدیر اجرایی مجله (کارشناس)

82884733
s.niknejadi@modares.ac.ir
فاطمه یوسفی
فاطمه یوسفی

كارشناس خدمات آموزشی

82884767
yousefi@modares.ac.ir