ردیف عنوان گروه آموزشی کارشناس تلفن
1 ژنتیک ملکولی و مهندسی ژنتیک ژنتیک هلن دیداری-سامان سهیلی 82883422
2 ژنتیک انسانی ژنتیک هلن دیداری-سامان سهیلی 82884477
3 ژنتیک مولکولی ژنتیک هلن دیداری-سامان سهیلی 82884498
4 ژنتیک مولکولی ژنتیک هلن دیداری-سامان سهیلی 82884487
5 ژنتیک مولکولی ژنتیک هلن دیداری-سامان سهیلی 82884497
6 آزمایشگاه سیستماتیک علوم گیاهی خدیجه خرمی شاد 82884417
7 آزمایشگاه فیزیولوژی علوم گیاهی خدیجه خرمی شاد 82883452
8 آزمایشگاه بافت شناسی و آناتومی علوم گیاهی خدیجه خرمی شاد 82883496
9 آزمایشگاه اکولوژی علوم گیاهی خدیجه خرمی شاد 82884704
10 آزمایشگاه فیزیولوژی علوم گیاهی خدیجه خرمی شاد 82884479
11 آزمایشگاه بیولومینسانس بیوشیمی زهره جعفری کلهر 82884460
12 آنتی بادی بیوشیمی زهره جعفری کلهر 82884485
13 آنزیم بیوشیمی زهره جعفری کلهر 82883428
14 بیوتکنولوژی پروتئین بیوشیمی زهره جعفری کلهر 82883408
15 بیوالکترومغناطیس بیوفیزیک نگار ندافی 82884467
16 آزمایشگاه بیوترمودینامیک و آنالیز نانوساختارها بیوفیزیک نگار ندافی 82883421
17 آزمایشگاه بیوترمودینامیک و آنالیز نانوساختارها بیوفیزیک نگار ندافی 82884482
18 بیوالکترومغناطیس بیوفیزیک نگار ندافی 82884466
19 آزمایشگاه بیولومینسانس بیوشیمی زهره جعفری کلهر 82884483
20 بیوفیزیک 82884708
21 بیوفیزیک 82883423
22 علوم گیاهی 82883452
23 نانوبیوتکنولوژی ریز زیست فناوری 82884775
24 نانوبیوتکنولوژی ریز زیست فناوری 82884756
25 نانوبیوتکنولوژی ریز زیست فناوری 82884756