عبداله اله وردی
استادیار گروه بیوفیزیک

عبداله اله وردی

صادق باباشاه
استادیار گروه ژنتیک

صادق باباشاه

حسین بختو
گروه ژنتیک

حسین بختو

مهرداد بهمنش
استاد گروه ژنتیک

مهرداد بهمنش

مجید تقدیر
استادیار گروه بیوفیزیک

مجید تقدیر

الناز تمجید شبستری
دانشیار گروه ریز زیست فناوری

الناز تمجید شبستری

رضا حسن ساجدی
استاد گروه بیوشیمی

رضا حسن ساجدی

صادق حسن نیا
دانشیار گروه بیوشیمی

صادق حسن نیا

سامان حسینخانی
استاد گروه بیوشیمی

سامان حسینخانی

خسرو خواجه
استاد گروه بیوشیمی

خسرو خواجه

سیدمجتبی خیام نکوئی
دانشیار گروه علوم گیاهی

سیدمجتبی خیام نکوئی

سارا دانشجو
استادیار گروه ریز زیست فناوری

سارا دانشجو

بهاره دبیر منش
استادیار گروه بیوشیمی

بهاره دبیر منش

بیژن رنجبر
استاد گروه بیوفیزیک

بیژن رنجبر

فاطمه زرین کمر
استاد گروه علوم گیاهی

فاطمه زرین کمر

محسن شریفی
استاد گروه علوم گیاهی

محسن شریفی

مجید صادقی زاده
استاد گروه ژنتیک

مجید صادقی زاده

پرویز عبدالمالکی
استاد گروه بیوفیزیک

پرویز عبدالمالکی

سیدشهریار عرب
دانشیار گروه بیوفیزیک

سیدشهریار عرب

فرنگیس عطایی
دانشیار گروه بیوشیمی

فرنگیس عطایی

فائزه قناتی
استاد گروه علوم گیاهی

فائزه قناتی

شاهرخ کاظم پوراوصالو
استاد گروه علوم گیاهی

شاهرخ کاظم پوراوصالو

سیدجواد مولی
استاد گروه ژنتیک

سیدجواد مولی

ابوالفضل میرزاپور ارمکی
استادیار گروه ریز زیست فناوری

ابوالفضل میرزاپور ارمکی

حسین نادری منش
استاد گروه بیوفیزیک

حسین نادری منش

مریم نیکخواه
دانشیار گروه ریز زیست فناوری

مریم نیکخواه

اعضای هیات علمی بازنشسته

حسن زارع مایوان
استاد گروه علوم گیاهی

حسن زارع مایوان