# عنوان گروه آموزشی مقطع فهرست دروس
1 بیوفیزیک بیوفیزیک کارشناسی ارشد
2 بیوشیمی بیوشیمی دکتری
3 علوم گیاهی علوم گیاهی کارشناسی ارشد
4 علوم گیاهی علوم گیاهی دکتری
5 زیست شناسی ژنتیک مولكولی ژنتیک دکتری
6 بیوفیزیک بیوفیزیک کارشناسی ارشد
7 بیوشیمی بیوشیمی کارشناسی ارشد
8 علوم گیاهی: زیست شناسی سلولی و رشد علوم گیاهی کارشناسی ارشد
9 زیست شناسی - ژنتیک ژنتیک کارشناسی ارشد
10 علوم گیاهی: فیزیولوژی گیاهی علوم گیاهی کارشناسی ارشد
11 علوم گیاهی: سیستماتیک گیاه علوم گیاهی دکتری
12 نانوبیوتکنولوژی ریز زیست فناوری کارشناسی ارشد
13 نانوبیوتکنولوژی ریز زیست فناوری دکتری
14 زیست شناسی گیاهی- فیزیولوژی علوم گیاهی دکتری
15 زیست شناسی گیاهی- سیستماتیک علوم گیاهی دکتری