تلفن

82884717 , 82884718

دورنگار

82884717

ایمیل

bioscience@modares.ac.ir

آدرس

تهران، خیابان جلال‌آل‌احمد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم زیستی
14115-154