دانشکده علوم زیستی

 

گروه های آموزشی

آزمایشگاه عمومی زیست شناسی

علوم گیاهی

ژنتیک

بیوشیمی

بیوفیزیک

نانو بیوتکنولوژی

 

معاون پژوهشی و فناوری

اداره امور پژوهشی

کتابخانه

 

معاون آموزشی

اداره امور آموزش و دانشجویی

 

معاون اداری و مالی

واحد مالی

اداره امور اداری