جدیدترین اخبار
بیست و نهمین شماره گاهنامه خبری - تحلیلی «آفریقا» منتشر شد
شماره بیست و نهم شماره گاهنامه خبری - تحلیلی «آفریقا» به صاحب امتیازی مرکز مطالعات آفریقا دانشگاه تربیت مدرس منتشر شد. 25آبان1400
انتشار شماره بیست و هشتم گاهنامه خبری - تحلیلی «آفریقا»
بیست و هشتمین شماره گاهنامه خبری - تحلیلی «آفریقا» به صاحب امتیازی مرکز مطالعات آفریقا دانشگاه تربیت مدرس منتشر شد. 10آبان1400
کتاب «آفریقا (3): آفریقا در سیاست بین‌الملل» منتشر شد
کتاب «آفریقا (3): آفریقا در سیاست بین‌الملل؛ از کارگزاران تا رقابت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی» در 9 فصل منتشر شد. 30شهريور1400