سیدبدرالدین احمدی

سیدبدرالدین احمدی

رئیس اداره پژوهش
82883716
sbahmadi@modares.ac.ir
شهربانو رفیعی خونانی

شهربانو رفیعی خونانی

رئیس اداره آموزش
82883723
sh.rafie@modares.ac.ir
محمود صالحی نظام آبادی

محمود صالحی نظام آبادی

رئیس امور اداری
82883715
MSALEHI@modares.ac.ir
مولود اردستانی فراهانی
مولود اردستانی فراهانی

کارشناس اداره آموزش

82883714
نادر پهلوان
نادر پهلوان

کارپرداز

82883727
npahlavan@modares.ac.ir
احسان حقیقی
احسان حقیقی

کارشناس اداره آموزش

82883714
e_haghighi@modares.ac.ir
طاهره حیاتی

کاردان حوزه پژوهش و فناوری

82883705
t.hayati@modares.ac.ir
مریم خسروانی زنگنه
مریم خسروانی زنگنه

کارشناس خدمات پژوهشی

82883737
m.khosravani@modares.ac.ir
معصومه رشتبری
معصومه رشتبری

کارشناس مسئول کارگاه شهرسازی

82883718
rashtbari@modares.ac.ir
 محمد شهریوری هروی
محمد شهریوری هروی

کارشناس مسئول گروه ادبیات نمایشی ، کارگردانی و بازیگری و نقاشی

82883796
m.shahrivari@modares.ac.ir
بهاره صالحی نظام آبادی
بهاره صالحی نظام آبادی

کارشناس امورهیات علمی وارتقاء

82883738
b.salehi@modares.ac.ir
سوده ضمیری

کارشناس گروه گرافیک ، پژوهش هنر و هنر اسلامی

82883724
zamiri@modares.ac.ir
محبوبه غفاریان بادی
محبوبه غفاریان بادی

كارشناس خدمات پژوهشی

82883726
ghafarian@modares.ac.ir
حمید قربانی
حمید قربانی

مسئول پشتیبانی دانشکده

82883795
h.ghorbani@modares.ac.ir
فرخنده قوتی

مسئول حسابداری

مریم کسائی‌زاده
مریم کسائی‌زاده

کارشناس اداره پژوهش

82883750
kasaee@modares.ac.ir
مهناز نیکو اردستانی

کارشناس گروه معماری و مدیریت پروژه

82883796
nikoo@modares.ac.ir
علیرضا یوسفی
علیرضا یوسفی

کارشناس مسئول گروه انیمیشن

82883717
r.yousefi@modares.ac.ir
 محمد یوسفی كیوی
محمد یوسفی كیوی

مسئول دفتر دانشکده

82883710
m_yousefi@modares.ac.ir