سید ابوتراب احمد پناه
استادیار گروه گرافیک

سید ابوتراب احمد پناه

هانی اربابی
استادیار گروه مدیریت پروژه و ساخت و مدیریت امور هنری

هانی اربابی

احسان اله اشتهاردیان
دانشیار گروه مدیریت پروژه و ساخت و مدیریت امور هنری

احسان اله اشتهاردیان

رضا افهمی
دانشیار گروه پژوهش و تاریخ هنر

رضا افهمی

سیدنجم الدین امیرشاه کرمی
استادیار گروه انیمیشن و سینما

سیدنجم الدین امیرشاه کرمی

مجتبی انصاری
دانشیار گروه معماری

مجتبی انصاری

فارس باقری
استادیار گروه کارگردانی و بازیگری

فارس باقری

محمدرضا بمانیان
استاد گروه معماری

محمدرضا بمانیان

محمدرضا پورجعفر
استاد گروه شهرسازی

محمدرضا پورجعفر

مهدی حامدسقایان
استادیار گروه کارگردانی و بازیگری

مهدی حامدسقایان

محمدکاظم حسن وند
دانشیار گروه نقاشی

محمدکاظم حسن وند

مهدی حقیقت بین
استادیار گروه معماری

مهدی حقیقت بین

سیدمهدی خاتمی
استادیار گروه شهرسازی

سیدمهدی خاتمی

محمدفرید خدارحمی نافچی اصفهانی
گروه پژوهش و تاریخ هنر

محمدفرید خدارحمی نافچی اصفهانی

محمد خزائی
استاد گروه گرافیک

محمد خزائی

هاشم داداش پور
دانشیار گروه شهرسازی

هاشم داداش پور

خسرو دانشجو
استادیار گروه معماری

خسرو دانشجو

مسعود دل خواه
استادیار گروه کارگردانی و بازیگری

مسعود دل خواه

مجتبی رفیعیان
استاد گروه شهرسازی

مجتبی رفیعیان

احسان رنجبر
استادیار گروه شهرسازی

احسان رنجبر

سمیرا رویان
استادیار گروه نقاشی

سمیرا رویان

فهیمه زارع زاده
استادیار گروه هنرهای اسلامی (نگارگری)

فهیمه زارع زاده

افسانه زرکش
استادیار گروه معماری

افسانه زرکش

کیانوش سوزنچی
استادیار گروه معماری

کیانوش سوزنچی

مهناز شایسته فر
دانشیار گروه هنرهای اسلامی (نگارگری)

مهناز شایسته فر

علی شیخ مهدی
دانشیار گروه انیمیشن و سینما

علی شیخ مهدی

حمید رضا صارمی
دانشیار گروه شهرسازی

حمید رضا صارمی

محمدحسین صبحیه
دانشیار گروه مدیریت پروژه و ساخت و مدیریت امور هنری

محمدحسین صبحیه

محمدعلی صفورا
استادیار گروه انیمیشن و سینما

محمدعلی صفورا

سیدعلی صفوی
استادیار گروه شهرسازی

سیدعلی صفوی

مجتبی عزیزی
استادیار گروه مدیریت پروژه و ساخت و مدیریت امور هنری

مجتبی عزیزی

امیر فرج الهی راد
استادیار گروه معماری

امیر فرج الهی راد

اصغر فهیمی فر
دانشیار گروه پژوهش و تاریخ هنر

اصغر فهیمی فر

مهدی کشاورز افشار
استادیار گروه پژوهش و تاریخ هنر

مهدی کشاورز افشار

سیدمصطفی مختابادامرئی
استاد گروه ادبیات نمایشی

سیدمصطفی مختابادامرئی

مهدی معتمدمنش
استادیار گروه معماری

مهدی معتمدمنش

محمدجواد مهدوی نژاد
استاد گروه معماری

محمدجواد مهدوی نژاد

فرهاد مهندس پور
دانشیار گروه کارگردانی و بازیگری

فرهاد مهندس پور

اسماعیل نجار
استادیار گروه ادبیات نمایشی

اسماعیل نجار

امیرحسن ندائی
استادیار گروه انیمیشن و سینما

امیرحسن ندائی

منصور یگانه
دانشیار گروه معماری

منصور یگانه

محمدجعفر یوسفیان کناری
دانشیار گروه ادبیات نمایشی

محمدجعفر یوسفیان کناری

اعضای هیات علمی بازنشسته

اکبر پرهیزکار
استادیار گروه شهرسازی

اکبر پرهیزکار

حسن علی پورمند
دانشیار گروه پژوهش و تاریخ هنر

حسن علی پورمند

علی اکبر تقوائی
استاد گروه شهرسازی

علی اکبر تقوائی

مرتضی حیدری
گروه نقاشی

مرتضی حیدری

محمدرضا خاکی
دانشیار گروه کارگردانی و بازیگری

محمدرضا خاکی

محمود نصیری انصاری
دانشیار گروه معماری

محمود نصیری انصاری

اعضای هیات علمی ادوار گذشته

مرحوم پرویز اسکندرپورخرمی
استادیار گروه هنرهای اسلامی (نگارگری)

مرحوم پرویز اسکندرپورخرمی

مرحوم سیدحبیب اله لزگی
دانشیار گروه ادبیات نمایشی

مرحوم سیدحبیب اله لزگی