# عنوان گروه آموزشی مقطع فهرست دروس
1 معماری منظر معماری دکتری
2 پژوهش هنر پژوهش و تاریخ هنر دکتری
3 مدیریت پروژه و ساخت مدیریت پروژه و ساخت و مدیریت امور هنری دکتری
4 معماری معماری دکتری
5 هنر اسلامی هنرهای اسلامی (نگارگری) دکتری
6 مهندسی معماری معماری کارشناسی ارشد
7 طراحی شهری شهرسازی کارشناسی ارشد
8 برنامه ریزی شهری شهرسازی کارشناسی ارشد
9 برنامه ریزی منطقه ای شهرسازی کارشناسی ارشد
10 کارگردانی نمایش کارگردانی و بازیگری کارشناسی ارشد
11 بازیگری کارگردانی و بازیگری کارشناسی ارشد
12 تصویر متحرک (انیمیشن) انیمیشن و سینما کارشناسی ارشد
13 ارتباط تصویری (گرافیک) گرافیک کارشناسی ارشد
14 نقاشی نقاشی کارشناسی ارشد
15 ادبیات نمایشی ادبیات نمایشی کارشناسی ارشد
16 مدیریت پروژه و ساخت مدیریت پروژه و ساخت و مدیریت امور هنری کارشناسی ارشد
17 مهندسی معماری فنی معماری کارشناسی ارشد
18 هنر اسلامی - گرایش نگارگری هنرهای اسلامی (نگارگری) کارشناسی ارشد
19 پژوهش هنر پژوهش و تاریخ هنر کارشناسی ارشد
20 مهندسی معماری منظر معماری کارشناسی ارشد
21 سینما انیمیشن و سینما کارشناسی ارشد
22 شهرسازی نظریه های شهرسازی شهرسازی دکتری
23 شهرسازی شهرسازی دکتری