تلفن

82883701

دورنگار

82883710

ایمیل

dean_art@modares.ac.ir

آدرس

تهران، خیابان جلال‌آل‌احمد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده هنر و معماری
14115-335