كارشناس مسئول رايانه: محمود صالحی پست الكترونيكی: msalehi@modares.ac.ir
ساعت فعاليت مركز: 7 الي 18.30
تعداد كامپيوترهاي مركز: 20
فعاليت: ارائه نرم افزارهای كاربردی دانشكده، اينترنت، پرينت، اسكن، رايت، برگزاری كلاس آموزشی

مکان: ضلع غربی ساختمان مدیریت امور دانشجویی، ساختمان دکتر رجبعلی مظلومی