دانشکده هنر

 

گروه های آموزشی

مدیریت پروژه و ساخت و مدیریت امور هنری

شهرسازی

معماری

نقاشی

گرافیک

هنرهای اسلامی

کارگردانی و بازیگری

ادبیات نمایشی

انیمیشن و سینما

پژوهش و تاریخ هنر

 

معاون پژوهشی و فناوری

اداره امور پژوهشی

کتابخانه و مرکز اسناد و آثار هنری

 

معاون آموزشی

اداره امور آموزشی و دانشجویی

 

معاون اداری و مالی

واحد مالی

اداره امور اداری