ردیف عنوان گروه آموزشی کارشناس تلفن
1 معماری فنی معماری سید بدرالدین احمدی 3796
2 معماری منظر معماری سید بدرالدین احمدی 82883796
3 طراحی معماری معماری سید بدرالدین احمدی 82883796
4 فناوری معماری معماری سید بدرالدین احمدی 82883796
5 برنامه ریزی شهری شهرسازی محمد دکامئی 82883796
6 برنامه ریزی منطقه ای شهرسازی محمد دکامئی 82883796
7 طراحی شهری شهرسازی محمد دکامئی 82883796
8 نقاشی نقاشی محمد شهریوری 82883796
9 نقاشی نقاشی محمد شهریوری 82883796
10 نقاشی دیواری نقاشی محمد شهریوری 82883796
11 ادبیات نمایشی ادبیات نمایشی محمد شهریوری 82883796
12 پلاتوی بزرگ کارگردانی و بازیگری کارگردانی و بازیگری محمد شهریوری 82883796
13 پلاتوی کوچک کارگردانی و بازیگری کارگردانی و بازیگری محمد شهریوری 82883796
14 استودیو سینما و انیمیشن انیمیشن و سینما علیرضا یوسفی 82883717
15 هنر اسلامی هنرهای اسلامی (نگارگری) هایده اشراق 82883712
16 گرافیک گرافیک 82883718