معرفی


 

پیشرفت علم و تكنولوژی در هر جامعه‌ای مستلزم فراگیری دانش‌های جدید، توسعه و تكمیل آن و گسترش مرزهای دانش در زمینه‌های مختلف است.
بی‌شك در راه تحقیق این مهم تبادل دانش و تجربیات علمی بین جوامع امری ضروری و حیاتی است. لذا نقش دفتر همكاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه، به عنوان متولی ارتباطات علمی و بین‌المللی، تلاش در جهت فراهم نمودن زمینه‌های مناسب برای تعاملات بین المللی همه جانبه است.
دفتر همكاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه تربیت مدرس طراح، سیاست‌گذار و برنامه‌ریز توسعه همكاری‌های علمی بین‌المللی، عقد قراردادها و تفاهم‌نامه‌ها با دانشگاه و مراكز آموزشی و پژوهشی خارجی می‌باشد. شایان ذكر است این دفتر تحت نظر ریاست دانشگاه تربیت مدرس اداره می‌شود.