افراد


 

 • علی اکبر آقاکوچک
 • دبیر و جانشین رئیس در هیئت ممیزه
 • 3106
 • راضیه پیرعلی
 • کارشناس مسئول دبیرخانه گزینش کارکنان
 • 2018
 • اردشیر جعفری
 • راننده رئیس دانشگاه
 • فاطمه جعفری
 • مسئول امور دفتری و بایگانی محرمانه دفتر ریاست
 • 3049
 • محمدرضا حیدری
 • مسئول پذیرایی هیات رئیسه
 • جواد رجبی مقدسی
 • کارشناس مسئول دبیرخانه شورا و هیئت رئیسه
 • 2006
 • مرتضی سوری
 • سرپرست دبیرخانه هیئت امناء
 • 4051
 • سولماز شایقان
 • کارشناس امور کمیسون دائمی هیئت امناء
 • 4136
 • ربابه فراهانی
 • مسئول هیئت ممیزه
 • 3106
 • سیدناصر میری
 • مدیر هسته گزینش کارکنان
 • زینب هادوی
 • کارشناس مسئول رایانه حوزه ریاست
 • 4182