En
 • دکتری (1392)

  ، ایران

 • دکتری (1392)

  ، ایران

 • دکتری (1392)

  ، ایران

 • دکتری (1390)

  آمار

  دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

 • تحلیل داده های طولی
 • استنباط بیزی
 • مدل بندی توام
 • تحلیل داده ها با مقادیر گم شده
 • تحلیل داده های بعد بالا

داده ای یافت نشد

زبان:

سال:

نوع:

دروس درحال تدریس

  داده ای یافت نشد

سوابق تدریس

 • MS.c.

  استنباط آماری 1

 • MS.c.

  سری های زمانی مالی و اقتصادی

  داده ای یافت نشد
  داده ای یافت نشد

مهم

جدید

  اطلاعیه ای درج نشده است