En
 • دکتری (1390)

  ریاضی محض

  دانشگاه صنعتی شریف،

 • کارشناسی‌ارشد (1383)

  ریاضی محض

  دانشگاه صنعتی شریف،

 • کارشناسی (1381)

  ریاضی کاربردی

  دانشگاه شهید بهشتی،

  داده ای یافت نشد

داده ای یافت نشد

زبان:

سال:

نوع:

دروس درحال تدریس

  داده ای یافت نشد

سوابق تدریس

 • MS.c.

  آنالیز تابعی کاربردی

 • MS.c.

  آنالیز حقیقی

 • MS.c.

  ریاضیات مالی

 • MS.c.

  ریاضیات مالی 1

 • MS.c.

  فرآیند های تصادفی

 • MS.c.

  فرآیندهای تصادفی کاربردی

 • Ph.D.

  مباحث پیشرفته در مهندسی برق 1 (معادلات دیفرانسیل اتفاقی)

 • Ph.D.

  نظریه معادلات دیفرانسیل تصادفی

  داده ای یافت نشد
  داده ای یافت نشد

مهم

جدید

  اطلاعیه ای درج نشده است