En
 • دکتری (1380)

  مدیریت منابع آب

  دهلی، هندوستان

 • دکتری (1375)

  مدیریت منابع آب

  ،

 • کارشناسی‌ارشد (1369)

  مهندسی کشاورزی ، آبیاری و زهکشی

  دانشگاه تربیت مدرس،

 • افزایش بهره وری در سیستم های منابع آبی درشرایط تنش های آبی(خشکسالی وتغییر اقلیم )
 • ارزیابی داده های جهانی و مدل سازی حوضه های فرامرزی

داده ای یافت نشد

ارتباط

زبان:

سال:

نوع:

دروس درحال تدریس

  داده ای یافت نشد

سوابق تدریس

 • Ph.D.

  آب های زیرزمینی پیشرفته

 • MS.c.

  آبهای زیرزمینی تکمیلی 1

 • Ph.D.

  آلودگی منابع آب

 • MS.c.

  آنالیز سیستمهای منابع آب

 • MS.c.

  برنامه نویسی کامپیوتر

 • MS.c.

  سنجش از دور و سیستم های اطلاعات جغرافیایی

 • Ph.D.

  کاربرد سنجش از راه دور در مسائل آبیاری و زهکشی

 • MS.c.

  کیفیت آب تکمیلی

 • Ph.D.

  مباحث ویژه 1

 • MS.c.

  مدل های ریاضی در هیدرولوژی

 • MS.c.

  مهندسی منابع آب

 • MS.c.

  هیدرولوژی آب های سطحی تکمیلی

 • Ph.D.

  هیدرولوژی مهندسی پیشرفته

 • معاون اداری ومالی دانشکده کشاورزی
 • مدیر گروه منابع آب
 • مدیر گروه مهندسی منابع آب
 • مدیر گروه سازه های آبی
  داده ای یافت نشد

مهم

جدید

  اطلاعیه ای درج نشده است