En
 • دکتری (1378)

  مهندسی محیط زیست

  دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

 • کارشناسی‌ارشد (1376)

  مهندسی عمران ، مهندسی محیط زیست

  دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

 • مدیریت پسماندهای شهری، صنعتی وخطرناک
 • پاکسازی خاک و آب های زیر زمینی
 • تصفیه شیرابه
 • توسعه پایدار
 • ارزیابی چرخه حیات (LCA)

داده ای یافت نشد

ارتباط

زبان:

سال:

نوع:

دروس درحال تدریس

  داده ای یافت نشد

سوابق تدریس

 • MS.c.

  آلودگی مواد زائد جامد و روشهای کنترل آن

 • Ph.D.

  آلودگیهای دریایی و روشهای کنترل آن

 • MS.c.

  اصول مهندسی و مدیریت پسماند

 • MS.c.

  تکنولوژیهای نو و محیط زیست

 • MS.c.

  توسعه پایدار و مدیریت محیط زیست

 • Ph.D.

  روش های نوین مدیریت مواد زائد جامد

 • MS.c.

  شناخت محیط زیست

 • MS.c.

  شناخت و مدیریت برنامه ریزی محیط زیست

 • Ph.D.

  مواد زائد خطرناک

 • مدیر گروه مهندسی محیط زیست
  داده ای یافت نشد

مهم

جدید

  اطلاعیه ای درج نشده است