En
 • دکتری (1380)

  مهندسی کشاورزی ، زراعت

  دانشگاه تربیت مدرس،

 • دکتری (1379)

  زراعت

  ،

 • کارشناسی (1369)

  مهندسی کشاورزی ، زراعت واصلاح نباتات

  دانشگاه فردوسی مشهد،

 • اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی و علف های هرز
 • به زراعی گیاهان دارویی و معطر

داده ای یافت نشد

ارتباط

زبان:

سال:

نوع:

دروس درحال تدریس

  داده ای یافت نشد

سوابق تدریس

 • Ph.D.

  اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی و علفهای هرز

 • Ph.D.

  اکولوژی بذر

 • MS.c.

  بیولوژی و شناسایی علفهای هرز و انگلهای گلدار

 • Ph.D.

  جنبه های اکولوژیکی انرژی در کشاورزی

 • MS.c.

  روش تحقیق

 • MS.c.

  زراعت گیاهان داروئی و ادویه ای تکمیلی

 • MS.c.

  فیزیولوژی علفهای هرز و علف کشها

 • MS.c.

  محصولات بیوانرژی

 • MS.c.

  مدیریت علفهای هرز

 • معاون دانشجویی و فرهنگی دانشکده کشاورزی
 • مدیر گروه زراعت
  داده ای یافت نشد

مهم

جدید

  اطلاعیه ای درج نشده است