En
 • دکتری (1384)

  آمار

  دانشگاه تربیت مدرس،

 • کارشناسی‌ارشد (1379)

  آمار، آمار ریاضی

  دانشگاه تربیت مدرس،

 • تحلیل داده های فضایی-زمانی
 • استنباط بیزی

  داده ای یافت نشد

  ارتباط

  رزومه

  زبان:

  سال:

  نوع:

  دروس نیمسال جاری (بهار 98)

  • کارشناسی ارشد
   نظریه اندازه و احتمال2 (4 واحد)
   دانشکده علوم ریاضی، گروه آمار کاربردی

  دروس نیمسال قبل (پاییز 97)

  • کارشناسی ارشد
   احتمال 2 (4 واحد)
   دانشکده علوم ریاضی، گروه آمار کاربردی
  • کارشناسی ارشد
   نظریه اندازه و احتمال 1 (4 واحد)
  • دکتری
   آمارواحتمالات (3 واحد)
   داده ای یافت نشد
   داده ای یافت نشد

  مهم

  جدید

   اطلاعیه ای درج نشده است