چهارشنبه 17 بهمن 1397 181

جلسه دفاع از رساله:خانم فهیمه پیریائی ، گروه ژنتیک پزشکی

جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه خانم فهیمه پیریائی بر دانشجوی مقطع دکتری رشته ژنتیک پزشکی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

 • استاد راهنما: استاد محترم جناب آقای دکتر حسین مزدارانی
 • استاد-ناظر داخلی اول: استاد محترم جناب آقای دکتر مجتبی رضازاده
 • استادیار -ناظر داخلی دوم: استاد محترم جناب آقای مسعود گرشاسبی
 • استاد داور مدعو: استاد محترم جناب آقای کتر عبدالحسین شاهوردی
 • استاد مشاور: استاد محترم جناب آقای دکتر محمدعلی صدیقی گیلانی
 • دانشیار-مشاور: استاد محترم جناب آقای دکتر منصور ابراهیمی
 • استاد داور مدعو: استاد محترم جناب آقای دکتر جواد توکلی بزاز
 • نماینده تحصیلات تکمیلی: استاد محترم جناب آقای دکتر مهرداد نوروزی نیا
 • مکان: دانشکده علوم پزشکی -ساختمان پزشکی یک (قدیم)طبقه اول سالن سمینار
 • تاریخ: دوشنبه 97/11/15
 • ساعت: 14-16