چهارشنبه 22 خرداد 1398 287

معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده مهندسی مکانیک منصوب شد

با حکم رئیس دانشگاه، دکتر حسن مسلمی نائینی به عنوان معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده مهندسی مکانیک منصوب شد.

معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده مهندسی مکانیک منصوب شد

در این حکم که به امضای دکتر محمد تقی احمدی رسیده، آمده است: بنا به پیشنهاد رییس دانشکده مهندسی مکانیک و نظر به تعهد و شایستگی جنابعالی، به عنوان معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده مذکور منصوب می شوید.
امید است با توکل به خداوند سبحان و بر اساس برنامه های راهبردی دانشکده و دانشگاه، با تدبیر و عزم قوی و مدیریت جهادی، در گسترش حوزه همکاری های تحقیقاتی و تعمیق فعالیت های آموزشی و پژوهشی و کاربردی و ارتقاء کیفیت آموزشی و پژوهشی دانشکده بکوشید و با ایجاد فضای صمیمیت و همدلی، در پیشبرد اهداف دانشکده و دانشگاه و اجرای وظایف تعیین شده در زیر نظر رئیس دانشکده موفق و مؤید باشید.
همچنين دکتر احمدی در نامه اي جداگانه از دکتر اکبر علی بیگلو به خاطر تلاش و خدمات صادقانه ایشان در زمان تصدی معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده مهندسی مکانیک تقدیر و تشكر كرد.