یکشنبه 22 اردیبهشت 1398 134

برگزاری نشست علمی با عنوان "مدیریت سیل و تحلیل سیلاب های اخیر کشور"

به همت گروه مهندسی آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه، نشست علمی با موضوع "مدیریت سیل و تحلیل سیلاب های اخیر به وقوع پیوسته در کشور" برگزار شد.

برگزاری نشست  علمی با عنوان

در این نشست علمی که 15 اردیبهشت با سخنرانی دکتر مهدی وفاخواه دانشیار گروه مهندسی آبخیزداری دانشکده منابع برگزار شد، علل و عوامل وقوع سیلاب های اخیر بررسی و تحلیل شد.
در این نشست دکتر مهدی وفاخواه دانشیار گروه مهندسی آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی به ارائه مطالبی درباره تعریف و اهمیت سیلاب، روش‌های کنترل ومدیریت خسارت مالی و جانی، طبقه‌بندی سیلاب‌های ناگهانی، رودخانه‌ای، ساحلی، شهری و ناشی از بارندگی، و ضرورت مشارکت سازمان‌های دولتی و مردم محلی در قبل، حین و بعد از وقوع سیل و مدیریت سیل پرداخت.
وی به خصوصیات کلیدی در تدوین استراتژی سیل شامل ارزیابی مکانی، مقیاس محلی رخداد، شدت وقوع پدیده و نیز زمان سریع واکنش و بزرگی تهدید اشاره کرد و افزود: مدیریت جامع ریسک از جمله کاهش تلفات سیل، به حداکثر رساندن استفاده از دشت‌های سیلابی و توجه به برنامه‌های مدیریت سیل بر اساس رویکرد جامع برای امکان تغذیه مصنوعی در شرایط زمین‌شناسی مناسب ضروری است.
وفاخواه ضمن بیان شش عنصر کلیدی در بحث مدیریت سیل، گفت: مواردی از قبیل کمبود دیدگاه جامع، تمرکز بر اجرای فنی به جای بسته کامل، فقدان آموزش و پایین بودن سطح آگاهی و ادراک سیل و محدودیت راه‌کارهی مالی هم‌چون حمایت‌های ملی و به‌ویژه بیمه مدنظر قرار نگرفته است.
در ادامه میزگرد تخصصی با حضور کلیه اعضای هیأت علمی گروه مهندسی آبخیزداری ( دکتر سیدحمیدرضا صادقی، دکتر حمیدرضا مرادی، دکتر عبدالواحد خالدی درویشان، دکتر سید وحید موسوی و دکتر مهدی وفاخواه) تشکیل و به پرسش های حاضرین در جلسه پاسخ داده شد.