شنبه 21 اردیبهشت 1398 140

نشست دانایی افزایی در دانشکده مهندسی صنایع برگزار می شود

سخنرانی علمی با عنوان نشست دانایی افزایی 23 اردیبهشت ماه در دانشکده مهندسی صنایع برگزار می شود.

نشست دانایی افزایی در دانشکده مهندسی صنایع برگزار می شود

سخنران این نشست دکتر محمد سعید دایر عضو هیات علمی دانشکده علوم پزشکی و گروه انگل شناسی و حشره شناسی پزشکی می باشد و در خصوص کیفیت زندگی و خدمات اکوسیستمی و نقش فزاینده حشرات در مولفه های سلامت انسان سخنرانی خواهد کرد.
این نشست به همت قطب علمی مهندسی سیستم های سلامت و دانشکده مهندسی صنایع، روز دوشنبه 23 اردیبهشت ماه از ساعت 13-14:30 در اتاق 351 دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها برگزار می شود.