سه‌شنبه 17 اردیبهشت 1398 229

ابقای مدیران گروه های آموزشی دانشکده کشاورزی

طی احکامی از سوی رییس دانشگاه ، مدیران گروه های بیوتکنولوژی کشاورزی و دامپروری دانشکده کشاورزی در سمت خود ابقا شدند.

ابقای مدیران گروه های آموزشی دانشکده کشاورزی

بر اساس احکام صادره، دکتر نیما احمدی استادیار گروه باغبانی به عنوان مدیر گـروه بیوتکنولوژی کشاورزی و دکتر علی اکبر مسعودی دانشیار گروه دامپروری به عنوان مدیر گروه دامپروری به مدت دو سال در سمت خود ابقاء شدند.
در بخشی از حکم مدیران گروه های آموزشی که به امضای رییس دانشگاه رسیده، آمده است: امید است با توکل به خداوند سبحان و استفاده از توان و تجارب همکاران و در نظر گرفتن برنامه راهبردی دانشگاه، با تدبیر امور در جهت ارتقای گروه، دانشکده و دانشگاه و انجام وظایف محوله موفق و مؤید باشید.