چهارشنبه 21 فروردین 1398 601

برگزاری سمینار آموزشی مشترک دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه تکنولوژی وین

گروه برنامه ریزی حمل و نقل دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس و مرکز تحقیقات مهندسی ترافیک و برنامه ریزی حمل و نقل دانشگاه تکنولوژی وین (کشور اتریش) سمینار مشترک برگزار می کنند.

برگزاری سمینار آموزشی مشترک دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه تکنولوژی وین

در این سمینار که در راستای انعقاد تفاهم نامه فیمابین از ۲۵ تا ۲۹ فروردین ماه جاری با حضور اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه فنی وین (TUW) در دانشگاه برگزار می شود، موضوعاتی از قبیل توسعه، تحقیق و مطالعه در حوزه حمل و نقل ارائه می شود.
گفتنی است در تفاهم نامه فی مابین سازماندهی ملاقات های علمی، کنفرانس های مشترک، کارگاه و دوره، تسهیل تبادل اعضاء هیأت علمی و تشویق بازدید متقابل توسط دانشجویان دکتری در دستور کار دو سازمان علمی قرار گرفته است.