زمینه‌های تحقیقاتی


 

حوریه سلیمانجاهی (استاد)

  • فناوری های جدید در پیشگیری و تولید واكسن و ارتقاء سلامت
  • روشهای نوین مولكولی در تشخیص بیماریهای ویروسی
  • بکارگیری ویروسهای اونکولایتیک در درمان سرطان
  • استفاده از سلولهای بنیادی بعنوان حامل ویروسهای اونکولایتیک

طراوت بامداد (دانشیار)

  • 1-بکارگیری توام ویروسهای انکولایتیک ، ایمنو تراپی و واکسیناسیون در درمان سرطان. 2-هپاتیت C: تشخیص، پیشگیری و درمان

مهرداد روانشاد (دانشیار)

  • كاربرد نانوبیوفناوری های نوین در هدف گیری (targeting) و ژن درمانی با كمك ویروس ها
  • روش های مولكولی در زمینه تشخیص ،درمان و بیماریهای ویروسی

سمیه شاطی زاده ملک شاهی (استادیار)

  • ویروس های تنفسی
  • شناسایی و آنالیز فیلوژنتیکی پاتوژن های مختلف ویروسی در نمونه های بالینی