آزمایشگاه


 
نام استاد مسئول کارشناس مکان تلفن
آزمایشگاه ایزوله ... سمیه علی پور ساختمان 1 پزشکی طبقه سوم 3581
آزمایشگاه Real-Time PCR ... سمیه علی پور ساختمان 1 پزشکی طبقه سوم 3581
آزمایشگاه عمومی ویروس‌شناسی ... سمیه علی پور ساختمان 1 پزشکی طبقه سوم 3581
آزمایشگاه کشت سلول ... سمیه علی پور ساختمان 1 پزشکی طبقه سوم 3581
آزمایشگاه مولکولی ... سمیه علی پور ساختمان 1 پزشکی طبقه سوم 3581