زمانبندی کلاس‌ها


 
#نام درسنام استادمقطعزمان/مکان
# مباحث خاص در ويروس شناسي (اختیاری) سليمانجاهي حوريه، بامداد طراوت دکتری درس(ت): يك شنبه 10:00-12:00
# ايمونولوژي ويروس ها (اختیاری) روانشاد مهرداد دکتری درس(ت): يك شنبه 08:00-10:00
# ويروس شناسي پيشرفته يك( DNA ويروس ها رتروويروسها) (اختصاصی) سليمانجاهي حوريه، بامداد طراوت، روانشاد مهرداد دکتری درس(ت): شنبه 08:00-12:00