حوزه ریاست


 
ریاست دانشکده


کیومرث مظاهری بادی
معاون اداری و مالی


محمدرضا انصاری
معاون آموزشی و پژوهشی


اکبر علی بیگلو

مدیران گروه‌ها


تبديل انرژی


هادی پاسدار شهری
هوافضا


امین فرخ آبادی
طراحی كاربردی


مجید محمدی مقدم
مهندسی ساخت و توليد


حسن مسلمی نائینی