حوزه ریاست


 
ریاست دانشکده


علی ایرانمنش
معاون آموزشی


خسرو تاج بخش
معاون پژوهشی


منصور رزقی آهق

مدیران گروه‌ها


ریاضی محض


خسرو تاج بخش
ریاضی کاربردی


سیدمحمد حسینی
علوم کامپیوتر و نظریه محاسبه


منصور رزقی آهق
آمار کاربردی


موسی گلعلی زاده لهی