متن کامل خبر


 
شقایق خراسانی، مدیریت بازرگانی

خلاصه خبر: اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم شقایق خراسانی رشته مدیریت بازرگانی

ارائه کننده: خانم شقایق خراسانی
رشته: مدیری بازرگانی - بازرگانی بین الملل

عنوان پایان نامه: تاثیر تجانس خود واقعی و ایده آل با شخصیت برند بر خرید وسواسی: بررسی نقش میانجی وابستگی به برند و تعدیلگری عزت نفس
اعضاي هيات داوران نام و نام خانوادگي
1- استاد راهنما: دکتر اصغر مشبکی
2- استاد مشاور: دکتر اسدا... کردنائیج
3- داور داخلی: دکتر فرشته منصوری
4- داور خارجی: دکتر مجتبی محمودزاده
 
مکان: دانشکده علوم انسانی، طبقه سوم، سالن جلسات دانشکده مدیریت و اقتصاد
تاریخ: یکشنبه 1397/7/2 ساعت 16
2 مهر 1397 / تعداد نمایش : 218