فرم‌ها


 

bulletفرم های دانشگاه
bulletفرم های دانشکده


فرم‌های آموزشی
عنوان گروه تعداد دریافت دریافت
فرم شماره 1: صورتجلسه ارزیابی جامع دکتری دکتری 47
فرم شماره 2: گواهی شرکت در آزمون دکتری دکتری 24
فرم شماره 3: طرح تحقیق رساله دکتری دکتری 107
فرم شماره 4: فرم پشتیبانی از طرح پذیرش دانشجویان دکتری برای عناوین اعلام شده در جراید دکتری 1
فرم شماره 5: فرم درخواست نمدید تحصیلی دانشجویان دکتری ورودی 84 و بعد از آن حداکثر یک نیمسال(6 ماه) ( دکتری 14
فرم شماره 6: فرم درخواست نمدید تحصیلی دانشجویان دکتری ورودی 84 و بعد از آن حداکثر یک نیمسال(6 ماه) ( دکتری 11
فرم شماره 1: طرح تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد 236
فرم شماره 8: فرم تغییر برنامه درسی و ایجاد رشته و گرایش های جدید مشترک 4
فرم شماره 10: فرم درخواست دانشجو جهت طرح در کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه (فرم شماره 1) مشترک 23
فرم شماره 11: فرم خلاصه وضعیت تحصیلی دانشجو جهت طرح در کمیسیون بررسی موارد خاص (فرم شماره 2) مشترک 14
فرم شماره 12: فرم تعهد مالی مشترک 21
فرم شماره 2: فرم درخواست تجدید نظر نمرة امتحانی پایان ترم مشترک 8
فرم شماره 3: فرم انصراف از تحصیل مشترک 9
فرم شماره 4: فرم درخواست مرخصی تحصیلی مشترک 6
فرم شماره 5: فرم مشخصات دانشجویان مشترک 10
فرم شماره 6: پرسشنامه نظرخواهی کیفیت آموزشی مشترک 4
فرم شماره 7: صورتجلسه آزمون کتبی ارزیابی جامع مشترک 8
فرم شماره 8: کاربرگ هماهنگی جهت برگزاری آزمون کتبی ارزیابی جامع مشترک 7
فرم شماره 9: فرم شماره 1 آزمون جامع مشترک 15
فرم درخواست مجوز خروج از کشور مشترک 6
شیوه نامه معادل سازی واحدهای درسی در دوره های کارشناسی ارشد و دکتری مشترک 4
برگه توسیه حساب دانشجویان(دانشجویان انصرافی-اخراجی) مشترک 1فرم‌های پژوهشی
عنوان گروه تعداد دریافت دریافت
فرم شماره 1: برگه درخواست شرکت درمجامع علمی خارج از کشوربرای دانشجویان دوره دکتری دکتری 12
فرم شماره 10: برگه صورتجلسه پیش دفاع دانشجویان دکتری دکتری 59
فرم شماره 11: ارزیابی عضو هیات داوران در جلسه پیش دفاع دکتری 53
فرم شماره 12: فرم درخواست جلسه پیش دفاع رساله دکتری دکتری 54
فرم شماره 13: برگه اعلان برگزاری جلسه دفاع از رساله دکتری 39
فرم شماره 14: برگه ارزیابی محتوای رساله دکتری دکتری 32
فرم شماره 15: فرم تایید مقاله توسط استاد راهنما دکتری 55
فرم شماره 16: فرم شماره 5 (مقطع دکتری) دکتری 64
فرم شماره 17: فرم درخواست برگزاری جلسه پیش دفاع (دانشجویان گروه مدیریت فناوری اطلاعات) دکتری 23
فرم شماره 18: برگه پشتیبانی از طرح پذیرش دانشجویان دکتری دکتری 9
فرم شماره 2: فرم گزارش علمی از شرکت در مجمع علمی بین‌المللی خارج از کشور دکتری 5
فرم شماره 3: برگه گزارش سفر دکتری 6
فرم شماره 4: سر برگ لاتین دانشکده دکتری 23
فرم شماره 5: فرم طرح تحقیق (پروپوزال) (فرم شماره 1 و طرح تحقیق پایان نامه) دکتری 83
فرم شماره 6: تاییدیه اعضای هیات داوران حاضر درجلسه دفاع از رساله دکتری دکتری 25
فرم شماره 7: فرم ارزیابی دفاع از رساله دکتری دکتری 24
فرم شماره 8: درخواست ارائه سمینار شش ماهه دکتری 41
فرم شماره 9: برگه صورتجلسه سمینارشش ماهه دکتری 60
فرم شماره 1: فرم طرح تحقیق (پروپوزال) (فرم شماره 1 و طرح تحقیق پایان نامه) کارشناسی ارشد 164
فرم شماره 2: برگه اعلان برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 42
فرم شماره 3: فرم ارزیابی دفاع ازپایان نامه کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد 47
فرم شماره 4: فرم ارزیابی مدیریت پژوهش پایان­ نامه کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد 38
فرم شماره 5: فرم ارزیابی مستندات پژوهشی پایان نامه کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد 39
فرم شماره 6: تاییدیه اعضای هیات داوران در جلسه دفاع کارشناسی ارشد 45
فرم شماره 7: صورت جلسه ارائه شفاهی گزارش پایان نامه (فرم شماره 4) کارشناسی ارشد 71
فرم شماره 8: فرم شماره 5 (مقطع کارشناسی ارشد) کارشناسی ارشد 61
فرم شماره 1: درخواست شرکت در کارگاههای داخل کشور مشترک 6
فرم شماره 10: ریز هزینه های مصرفی پایان نامه/رساله دانشجو مشترک 59
فرم شماره 11: برگه مجله چکیده پایان نامه های ایران(مرکز اطلاعات ومدارک علمی ایران) مشترک 98
فرم شماره 12: برگه مقالات مستخرج از پایان نامه / رساله دانشجویان مشترک 37
فرم شماره 13: برگه انتخاب رساله / پایان نامه برتر دانشجویی مشترک 8
فرم شماره 14: حکم استاد راهنمای دوم پایان نامه/رساله مشترک 7
فرم شماره 15: برگه تایید مقاله توسط استاد راهنما مشترک 42
فرم شماره 16: نمونه حاشیه بندی صفحات شروع هر فصل پایان نامه / رساله مشترک 87
فرم شماره 17: آئین نامه حق مالکیت مادی و معنوی در مورد نتایج پژوهشهای علمی دانشگاه تربیت مدرس مشترک 65
فرم شماره 18: آئین نامه چاپ پایان‌نامه (رساله‌)های دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس‌ مشترک 95
فرم شماره 19: برگه معرفی نامه مشترک 20
فرم شماره 2: درخواست شرکت در کارگاههای خارج از کشور مشترک 4
فرم شماره 20: سوگندنامه مشترک 38
فرم شماره 21: فرم ارسال صورتجلسه مشترک 20
فرم شماره 22: فرم تعیین استاد راهنما و مشاور دانشجو مشترک 46
فرم شماره 23: فرم تایید آماده بودن رساله / پایان نامه جهت دفاع نهایی (فقط برای دانشجوی اخراجی) مشترک 18
فرم شماره 3: برگه درخواست پرداخت حق‌التالیف مخصوص دانشجویان مشترک 17
فرم شماره 4: برگه دریافت حق عضویت در انجمنهای علمی ـ تخصصی داخل و خارج کشور مشترک 3
فرم شماره 5: حکم تصویب موضوع پایان نامه/رساله مشترک 22
فرم شماره 6: برگه گزارش سه ماهه مشترک 147
فرم شماره 7: برگه قرارداد (برای دریافت کمک هزینه پایان نامه ،نیاز به فرم های ردیف 7 - 8 - 9 می باشد) مشترک 40
فرم شماره 8: برگه هزینه کرد پشتیبانی پایان نامه / رساله (برای دریافت کمک هزینه پایان نامه ،نیاز به ف مشترک 45
فرم شماره 9: برگه صورتجلسه (برای دریافت کمک هزینه پایان نامه ،نیاز به فرم های ردیف 7 - 8 - 9 می باشد مشترک 26
فرم شماره 9: تأیید مراجعات دانشجوی کارشناسی‌ارشد به استاد راهنما کارشناسی ارشد 53
فرم شماره 19: تأیید مراجعات دانشجوی دکتری به استاد راهنما دکتری 23
فرم شماره 24: فرم تعیین موضوع سمینار دانشجویان دوره یادگیری الکترونیکی کارشناسی ارشد 4