متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان نامه: آقای سعید رنجوری، گروه حقوق جزا و جرم شناسی

خلاصه خبر: تعقیب کیفری فعالیت های غیر مجاز موسسات مالی و اعتباری در نظام حقوقی ایران

 
 
   
ارائه کننده: آقای سعید رنجوری
گرايش: حقوق جزا و جرم شناسی
     عنوان پایان نامه:" تعقیب کیفری فعالیت های غیر مجاز موسسات مالی و اعتباری در  نظام حقوقی ایران" 
اعضاي هيات داوران نام و نام خانوادگي
1- استاد راهنما دکتر محمود صابر
2- استاد مشاور دکتر سید درید موسوی مجاب
3- استاد ناظر (داخلی) دکترروح الدین کردعلیوند
4-استاد ناظر (خارجی) دکتر اعظم مهدوی پور
5- نماينده شوراي تحصيلات تكميلي دکتر روح الدین کردعلیوند
مکان: سالن شورای دانشکده حقوق
تاریخ: 1398/02/14
ساعت: 12-10 
 
14 اردیبهشت 1398 / تعداد نمایش : 49