En
 • دکتری (1365)

  مهندسی شیمی

  پلی تکنیک بخارست، رومانی

 • تولید الفین های سبک از شکست حرارتی هیدروکربن ها
 • متانول و هیدروژن زدایی آلکانها و شکست کاتالیستی هیدرو کربن ها
 • جداسازی مخلوط گازی با فناوری PSA مدلسازی و شبیه سازی راکتورهای کاتالیستی و غیر کاتالیستی

داده ای یافت نشد

ارتباط

رزومه

زبان:

سال:

نوع:

دروس نیمسال جاری (بهار 98)

 • کارشناسی ارشد
  طرح راکتور پیشرفته (3 واحد)
  دانشکده مهندسی شیمی، گروه فرآیند

دروس نیمسال قبل (پاییز 97)

 • دکتری
  طراحی راکتورهای صنعتی و ویژه (3 واحد)
  دانشکده مهندسی شیمی، گروه فرآیند
  داده ای یافت نشد
  داده ای یافت نشد

مهم

جدید

  اطلاعیه ای درج نشده است