جعفر توفیقی داریان
استاد
  • دکتری: مهندسی شیمی
  • کارشناسی‌ارشد:
  • کارشناسی:
  • آدرس: دانشکده مهندسی شیمی،گروه فرآیند