احسان اله كبیر
استاد
  • دکتری: کاربردکامپیوتر(تشخیص خطوط)
  • کارشناسی‌ارشد: مهندسی برق - الکترونیک
  • کارشناسی:
  • آدرس: دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر،گروه الکترونیک