محمد حسن زاده
دانشیار
  • دکتری: علوم کتابداری و اطلاع رسانی - اطلاع رسانی
  • کارشناسی‌ارشد: علوم کتابداری و اطلاع رسانی - اطلاع رسانی
  • کارشناسی: علوم کتابداری و اطلاع رسانی - اطلاع رسانی
  • آدرس: دانشکده مدیریت و اقتصاد،گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی