مرکز مطالعات فرهنگ و اندیشه دینی


 

ماموریت های مرکز :

 1. بررسي و شناسايي نيازها و اولويت هاي كشور در عرصه فرهنگ، انديشه و رفتار ديني؛
   
 2. انجام طرح هاي پژوهشي مورد نياز كشور در زمينه فرهنگ، انديشه و رفتار ديني با بهره‌گيري مطلوب از امكانات علمي، پژوهشي دانشگاه؛
   
 3. ارائه خدمات مشاوره اي در زمينه فرهنگ و انديشه ديني به سازمانها و نهادهاي بخش عمومي و خصوصي؛
   
 4. برقراري ارتباط فعال و سازنده با ساير مؤسسات و مجامع علمي و پژوهشي داخل و خارج از كشور در چارچوب مقررات و ضوابط؛
   
 5. برقراري ارتباط مطلوب و هماهنگ با پژوهش گران، متخصصان و انديشمندان در مراكز علمي و پژوهشي كشور (اعم از دانشگاه و حوزه) و فراهم نمودن امكانات لازم جهت تحقق هدف مركز؛
   
 6. ايجاد حلقه‌هاي مباحثه و گفتگو ميان انديشمندان و صاحب نظران و برگزاري نشست‌ها و همايش هاي علمي در سطوح داخلي و بين‌المللي؛
   
 7. انتشار نتايج تحقيقات و مطالعات انجام شده به صورت مجله علمي، كتاب، ديسكت، سايت و نظاير آن در چهارچوب قوانين و مقررات؛
   
 8. برگزاري كارگاه ها و دوره هاي آموزشي و پژوهشي كوتاه‌مدت به منظور تربيت نيروهاي متخصص در زمينه فرهنگ و انديشه ديني.